COGETHERM M/P (Thermikanit)

Všeobecné vlastnosti:

 • vysoká odolnosť voči teplu až do 1000 °C a plameňu
 • nízka tepelná vodivosť
 • excelentné elektroizolačné vlastnosti
 • vysoká mechanická pevnosť aj pri vyšších teplotách
 • odolnosť voči chemikáliam a olejom
 • neobsahuje azbest
   

Použite:

 • ako izolácie lisov v kováčňach a pod.
 • v sklennom priemysle vzhľadom na tepelnú odolnosť a nízku abrazivitu
 • vysokonapäťové aplikácie vzhľadom na dielektrické vlastnosti a odolnosť voči elektrickému oblúku
 • v plynárenstve ako tesnenia zabraňujúce úniku plynu aj pri požiari
 • pri konštrukcii indukčných a oblúkových pecí ako izolácia
 • pri konštrukcii prístrojov využívajúcich indukčný ohrev


Typ M sa odporúča pre prevádzková teploty do 500 °C, Typ P nad 500 °C. Typ M má vyššiu pevnosť ako P. Písmeno C v označení znamená, že sa jedná o oddymený typ, čiže pri jeho prvom použití je množstvo uvoľneného dymu zanedbateľné. Do húbky 2 mm sa odporúča na výrobu presných súčiastok vysekávanie, nad 2 mm sústruženie.

Rozmery dosiek: 1220 x 1016 mm
Hrúbky: M/P 1,5 - 80 mm, MC/PC 1,5 - 10 mm
 

Mechanické vlastnosti Metóda Jednotka M MC P PC
Hustota IEC371-2 g/cm3 2,15 2,15 2,15 2,15
Pevnosť v tlaku pri 20 °C ISO 604 MPa 400 360 330 310
Pevnosť v tlaku pri 200 °C ISO 604 MPa 250 235 240 225
Napätie v ťahu ISO 527 MPa 150 140 110 100
Pevnosť v ohybe ISO 178 MPa 230 200 170 150

 

Tepelné vlastnosti Jednotka M/MC P/PC
Tetelná odolnosť trvalá °C 500 700
Tepelná odolnosť krátkodobá °C 700 1000
Odolnosť voči tepelným šokom do hr. 6mm °C 500 400
Odolnosť voči tepelným šokom nad hr. 6mm °C 400 200
Úbytok hmotnosti pri 500 °C % <1 <1
Úbytok hmotnosti pri 700 °C %   <2
Tepelná vodivosť kolmo na dosku W/m*°K 0,3 0,3
Tepelná vodivosť rovnobežne s doskou W/m*°K 3 3
Merné teplo J/kg°C 866 866
Tepelná rozťažnosť kolmo na dosku 10-6/°K 100 100
Tepelná rozťažnosť rovnobežne s doskou 10-6/°K 10 10
Absorpcia vody 24 h / 23 °C % <1 <1
Odolnosť voči plameňu BS 476 1 1
Odolnosť voči plameňu NBN 21-203 A1 A1
Odolnosť voči plameňu NFF 16 101 u. 102 MO u.FO MO u.FO
Odolnosť voči plameňu UL 94 94 V-O 94 V-O
Trieda toxicity dymu CEI 2037/85 Index 0,16 Index 0,16

 

Elektrické vlastnosti Metóda Jednotka M/MC P/PC
Elektrická pevnosť pri 20 °C IEC 243 kV/mm 25 25
Elektrická pevnosť pri 20 °C, po 1h/400 °C IEC 243 kV/mm 13 13
Elektrická pevnosť pri 20 °C, po 1h/600 °C IEC 243 kV/mm 10 10
Odolnosť voči plazivý prúdom (CTI) IEC 112 V 500 525
Kapacitný odpor pri 20°C IEC 93 Ohm*cm >1016 >1016
Kapacitný odpor pri 400°C IEC 93 Ohm*cm >1012 >1012
Kapacitný odpor pri 500°C IEC 93 Ohm*cm >109 >109
Stratový činiteľ IEC 250 % <1 <1
Permitivita pri 20 °C IEC 250 % 6,5 6
Permitivita pri 400 °C IEC 250 % 7 6,5
Odolnosť voči elektrickému oblúku ASTM D495 sec. >=420 >=420
Odolnosť voči elektrickému oblúku VDE 0303 L3 2.2.1.0 2.2.1.0

 

 Návrat do sekcie doskových sľudových materiálov  

 

Produkty

AKTUALITY